Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

11.10.18
0
Voľby sú verejným aktom, prostredníctvom ktorého si občania môžu zostaviť svoju demokratickú správu vecí verejných, a voľby sú iba vtedy verejné, keď sa ich všetci môžu slobodne zúčastňovať v plnej miere. Zúčastňovať sa volieb naplno znamená, že sa občania môžu slobodne uchádzať o volené funkcie, môžu viesť transparentnú otvorenú kampaň, môžu hlasovať a v konečnom dôsledku môžu počas volieb vykonávať dohľad nad ich priebehom. Bez verejného dohľadu však nie možné hovoriť o transparentných voľbách. Takéto voľby sú voľbami v tme, ovládané niekým, kto sleduje vlastné záujmy, alebo záujmy tých, ktorým je za niečo zaviazaný, no o vôli ľudu, resp. jeho demokratickej väčšiny, sa v takýchto voľbách nedá hovoriť. Transparentnosť je teda nevyhnutnou podmienkou demokratických volieb a akékoľvek dôvodné podozrenia na netransparentné konanie musia byť náležite preverené.

Vo svetle súčasnej predvolebnej kampane pred komunálnymi voľbami sa vynárajú dôvodné pochybnosti o transparentnosti financovania kampane niektorých kandidátov na primátora, starostov a aj poslancov. Podmienky vedenia a financovania volebnej kampane upravuje zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 69/2017 Z. z. (ďalej len „zákon o volebnej kampani“). Zákon je v platnosti už 4 roky, je pomerne prísny a striktný a dá sa teda očakávať, že si ho kandidáti dôkladne naštudujú a budú sa ním aj riadiť. Transparentnosť volebnej kampane je v tomto zákone súčasťou § 15, ktorého odsek (1) hovorí:

Každý, kto vedie volebnú kampaň podľa tohto zákona, je povinný zabezpečiť, aby odvysielaná politická reklama, zverejnená platená inzercia, zverejnené volebné plagáty a všetky ďalšie spôsoby vedenia volebnej kampane obsahovali údaje o objednávateľovi a dodávateľovi v rozsahu meno, priezvisko a obec trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu; to isté sa vzťahuje aj na prezentáciu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky.

Je teda jasné a zrejmé, že každý kandidát na starostu a primátora je povinný na svojich predvolebných plagátoch a billboardoch uverejniť údaje o objednávateľovi a dodávateľovi. Prečo je to potrebné? Z jednoduchého dôvodu – aby bolo možné skontrolovať, kto si objednáva politickú reklamu, kto ju dodáva, v akom rozsahu reklama prebieha a z akých prostriedkov je financovaná.

V Rači momentálne rezonuje neprehliadnuteľná predvolebná billboardová kampaň súčasného starostu Petra Pilinského, v rámci ktorej sa v Rači a na Novom Meste objavilo začiatkom septembra zhruba 50 billboardov (z toho 3 bigboardy). Na žiadnej z týchto reklamných predvolebných plôch však nie sú uverejnené povinné údaje podľa § 15 Zákona o volebnej kampani.


Táto masívna kampaň vyvolala medzi obyvateľmi Rače masívnu vlnu nevôle a niektoré z reklamných plôch sa časom stali aj obeťami vandalizmu (boli posprejované hanlivými nápismi). Rád by som si myslel, že starosta Pilinský o povinnosti zverejniť povinné údaje „nevedel“, alebo na ňu iba „zabudol“. Sme predsa ľudia a chyba sa môže stať. Je však potrebné si uvedomiť, že Peter Pilinský kandiduje na funkciu starostu už tretí krát, pred tým bol aj poslancom a navyše má okolo seba team právnikov, ktorí mu mali v tomto smere poradiť. Ak o tejto povinnosti teda nevedel, svedčí to nielen o jeho nekompetentnosti, ale aj o amatérskom prístupe jeho právnych poradcov a hlavne reklamnej agentúry, ktorá ho na to mala tiež upozorniť, keďže určite nerieši iba túto jedinú politickú predvolebnú kampaň.

Čakal som viac ako tri týždne na to, či si to Peter Pilinský predsa len nerozmyslí a protiprávny stav iniciatívne nenapraví. Nestalo sa, no veci sa pred časom začali hýbať. Zrejme si uvedomil, že to s kampaňou prestrelil, a tak verejne vyhlásil, že ponúkne niektoré ním objednané reklamné plochy na dobročinné účely. Zhruba 24. septembra aj skutočne začal konať a posprejované plochy s vlastnou podobizňou nechal prelepiť plagátmi s leteckou snímkou Rače, prostredníctvom ktorých vyzýva ľudí, aby prišli k voľbám. Takýto prístup môžeme len a len pochváliť. Je však zaujímavé, že na týchto novo prelepených plagátoch už povinné informácie nechýbajú (pozri vpravo dole).


Opýtajme sa teda

• Ak si je Peter Pilinský vedomý povinnosti zverejňovať na predvolebných plagátoch povinné údaje, prečo tak neurobil už na plagátoch obsahujúcich jeho podobizeň a predvolebné slogany, vylepených začiatkom septembra?
• Ak si túto svoju povinnosť uvedomil oneskorene, prečo dodnes nevykonal nápravné opatrenia (napr. dolepením povinných údajov na existujúce reklamné plochy)?
• Boli všetky reklamné plochy propagujúce jeho kandidatúru na starostu platené ním samotným, alebo sa o to postaral niekto iný? Ak áno, kto je tým dobrodincom?
• Aké pohnútky vedú Petra Pilinského k vedomému obchádzaniu zákona?
• Prečo má Peter Pilinský problém transparentne, úplne a pravdivo informovať o financovaní svojej kampane?

V tejto súvislosti bude tiež zaujímavé opýtať sa na niektoré nejednoznačne popísané výdavkové položky na jeho transparentnom účte a na adekvátnosť deklarovaných nákladov súvisiacich s výrobou, inštaláciou a umiestnením reklamných plagátov na vonkajších billboardových plochách.

Odpovede na tieto otázky samozrejme môže poskytnúť iba samotný kandidát, no už existencia vyššie spomenutých skutočností a otázok visiacich nad jeho kampaňou vyvoláva dôvodné pochybnosti o tom, či je on skutočne tou správnou osobou, ktorá by mala sedieť na starostovskom stolci v najbližšom volebnom období.

doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
kandidát na poslanca za Východné


0 komentárov:

Zverejnenie komentára