Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

22.10.18
0
Rozhovor s kandidátom na poslanca Mestského zastupiteľstva hl. mesta Bratislavy a Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Rača.

Róbert Pajdlhauser (51), manažér logistiky; od roku 2014 poslanec MZ Bratislava-Rača za volebný obvod Rača; člen Rady miestneho zastupiteľstva, Komisie finančnej a majetkovej, Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva, Komisie mandátovej, Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy, rady školy MŠ Tbiliská a MŠ Barónka.

• Ako hodnotíš uplynulé štyri roky? Čo konkrétne sa ti podarilo presadiť?

Do komunálnej politiky som vstúpil pred štyrmi rokmi ako nováčik po rokoch praxe v súkromnom sektore. Fungovanie samosprávy je na míle vzdialené od fungovania súkromných spoločností. Všetko trvá akosi dlhšie, správa veci verejných je v Bratislave značne komplikovaná, kompetencie sú rozdelené.

Keď som kandidoval a bol zvolený za miestneho poslanca v Rači, bol som plný entuziazmu, koľko toho urobím. No nie je to také jednoduché. Vyštudoval som technické smery, tak použijem slová, ktoré vyslovil Archimedes: „Dajte mi pevný bod vo vesmíre a pohnem Zemou.“ V komunálnej politike je pevným bodom miestne zastupiteľstvo, pákou starosta, spolu môžu riešiť problémy Zeme (teda obce či mestskej časti). Ak táto jednoduchá mechanika funguje, všetko ide ľahšie. Ak však bod nie je dosť pevný, alebo sa páka o neho neopiera, s ničím nepohnete. Moc má miestne zastupiteľstvo a starosta, poslanec sám o sebe je len občan ako každý iný.

Stal som sa súčasťou posádky lode, ktorá sa skladala z nováčikov ako aj zo starých harcovníkov. Pasažieri nám dali dôveru, tak sme odhodlane vyplávali. Kurz našej lode už bol prednastavený pripraveným rozpočtom na rok 2015 a rozpracovanými projektmi. Hlavným smerom boli rekonštrukcie a zvyšovanie kapacít materských škôlok a škôl i denný stacionár pre seniorov. Tomuto trendu a potrebe nahrávali aj výzvy kryté európskymi peniazmi. Mohol by som si teraz zobrať na pomoc rozpočty 2014 až 2018, ich ciele, kapitálové výdavky a ich plnenie. Vypísal by som desiatky vydarených projektov od drobných až po státisícové. Uvediem len zopár: amfiteáter, rekonštrukcie a rozšírenie kapacít MŠ Gelnická, MŠ Tbiliská, ZŠ Tbiliská, MŠ Barónka, MŠ Pri Šajbách, rekonštrukcie detských ihrísk na Karpatskom námestí, Sklabinskej, Plickovej, Hagarovej, Hubeného a Kadnárovej ulici, v areáli detských jaslí na Tbiliskej ulici, vybudovanie denného stacionára pre seniorov. Ale myslím, že tam tvoja otázka nesmerovala, skôr si mal na mysli, ako som ovplyvnil smerovanie lode, znížil náklady na plavbu a zlepšil komfort pasažierov.

Zorientovať sa a posadiť sa do stoličky poslanca nie je jednoduché, problémy na seba nenechajú dlho čakať, a to aj také, o akých ste ako občan netušili. Hneď v prvom roku som sa začal angažovať v otázke narastajúcich problémov s údržbou ciest a zelene. Spolu s kolegyňou Dagmar Gelingerovou som inicioval kontrolný deň na oddelení čistoty. Zázemie pre pracovníkov, šatne, kuchynka, sociálne zariadenie boli nevyhovujúce. Technické vybavenie a vozový park mal exempláre hodné múzea. Pán, ktorý toto oddeleniu viedol, odchádzal do dôchodku a svoje know-how si zobral so sebou. V snahe zlepšiť fungovanie oddelenia som urobil prieskum trhu s komunálnou technikou, analyzoval finančnú náročnosť a možnosti financovania, presadil som navýšenie rozpočtu na obnovu techniky tohto oddelenia. V súčasnosti dochádza k jeho postupnej obnove.

Snažil som sa presadiť presun tohto oddelenia zo sídliska do haly na ulici Pri Šajbách, kde by ľudia aj technika boli v jednom objekte a nie roztrúsení po Rači v troch budovách. Žiaľ, komplikované vzťahy s mestom a jeho majetkom to neumožnili. Začala sa aspoň rekonštrukcia personálneho zázemia pri Bille. V tomto priestore si ja osobne viem predstaviť parkovisko alebo parkovací dom. Túto myšlienku neopúšťam, nakoľko problémy s dodávateľom stavby rekonštrukciu zastavili.

Žiadal som o vypracovanie materiálu stratégie (plánu) obnovy oddelenia čistoty po stránke technickej a štrukturálno-personálnej, plán letnej a zimnej údržby s pasportom zelených plôch, ciest a chodníkov, analýzu vlastnej nákladovosti a schopnosti zabezpečiť tieto služby. Zvlášť po zmene zákona, ktorý ukladá povinnosť miestnej časti zabezpečiť schodnosť chodníkov v plnom rozsahu. Materiál uzrel svetlo sveta, nie je dokonalý, ale dá sa na ňom stavať.

Parkovacia politika je téma, ktorá dlhodobo zvyšuje tlak vlastníkom vozidiel. Je to moja volebná téma a ľutujem, že ňou musí byť aj v ďalších voľbách. Prvou vecou v tomto projekte, čo som presadil, bolo vytvorenie samostatnej položky v rozpočte, do ktorej plynú príjmy z prenájmov parkovacích miest a tieto prostriedky sa účelovo používajú (resp. mali by sa) na obnovu parkovísk, ich výstavbu, vyznačovanie a pasportizáciu miest. Toto bol prvý krok k parkovacej politike. Tým druhým bolo prijatie uznesenia nášho miestneho zastupiteľstva o zavedení parkovacej politiky. Ďalším administratívnym krokom malo byť odsúhlasenie spustenia projektu na mestskom zastupiteľstve, jeho koordinácia a zastrešenie. Pre nezhody medzi primátorom a mestskými poslancami to tam zamrzlo na celé roky. V Rači sme spustili vyznačovanie parkovacích miest a tým zreálňovanie ich počtu.

Kontajnerové stojiská. Rača dlhodobo viedla v rozpočte položku na podporu výstavby a rekonštrukcie kontajnerových stojísk bez čerpania na daný účel. Proste správcovia či vlastníci bytov sa nemali odvahu pustiť do administratívnej obludy. Mnohí síce kontajnerové stojiská rekonštruovali, no investovali peniaze do majetku nikoho. Pustil som sa do toho a na Záhumeniciach je prvé legálne stojisko, ktoré stojí na vysporiadanom pozemku. Dnes už vlastníci dostali podporu od mestskej časti a investovali do stavby, ktorá je ich. Vec komplikovalo mesto, trvalo dva roky, kým bola uzavretá nájomná zmluva k pozemku. Tak isto sa tu prejavila nekoncepčnosť a chaos na meste.

V oblasti dopravy som ako motorista dobre znalý domácich pomerov, viackrát som riešil dopravné situácie a postupoval návrhy na odbornú dopravnú komisiu na bratislavský magistrát, ktorá je v tejto veci kompetentná. Nechýbali ani kuriózne situácie, kedy sa na základe petícií menila jednosmerka na jednej ulici trikrát za rok. Keď sa ľudia nevedia dohodnúť, aj také veci sa stávajú.

Opravu pochôdznej terasy na Karpatskom námestí už v minulom volebnom období poslanci schválili formou participácie mestskej časti na jej oprave, no realizácia zaspala. Dôvodom sú porevolučné neporiadky pri prevode bytov a nebytových priestorov. Združená investícia si vyžadovala aj peniaze od vlastníkov bytov z ich fondu opráv. Spolu s poslancom Máriom Khandlom sme absolvovali množstvo stretnutí s pracovníkmi miestneho úradu, projektantom, právnikom, dodávateľom a poslancami mestského zastupiteľstva. Podarilo sa opraviť dve tretiny plôch pochôdznych terás.

Nový výbeh pre psov sa mi podarilo do rozpočtu zaradiť až na druhý pokus. Vyrastal som na račianskom dvore, ako chlapec som vždy mal nejakého chlpáča, preto chápem potreby a požiadavky psíčkarov. Realizácia nového výbehu však zatiaľ viazne.

Dostupnosť poštových služieb v posledných rokoch trápi Račanov. Po zrušení prevádzky na Rendezi a obmedzení prevádzky v Krasňanoch stúpol nápor na poštu v Rači. V kritických dátumoch sa občania sťažujú na neúmerne dlhé rady. Slovenská pošta je podnikateľský subjekt, nijakým spôsobom nepodlieha mestskej časti, napriek tomu sme s Dagmar Gelingerovou navštívili vedúceho pošty, rozobrali jeho možnosti situáciu riešiť a následne požiadali o stretnutie s vedením centrály Slovenskej pošty. Stretnutie sa uskutočnilo v Rači s riaditeľkou a supervízorom Centra regionálneho predaja a prevádzky Bratislava a boli prijaté viaceré opatrenia. Pošta navýšila tabuľkové miesta, no pracovníci chýbajú pre nezáujem, ako v mnohých iných častiach Bratislavy. Diskutovali sme aj o možnostiach podávania hromadných listových firemných zásielok, ktoré zdržujú vybavovanie občanov, ako aj o zavedení platobných terminálov či balíkomatov pre príjem a výdaj balíkov, keďže enormne narástol príjem drobných balíčkov tovarových zásielok z Číny, o nutnosti opraviť schodisko, vchodové dvere (už vymenené), o estetických i funkčných úpravách interiéru (klimatizácia v mieste čakania klientov, nové sedenie, elektronický vyvolávací systém). Oblastná riaditeľka pošty bola skutočne ústretová a chce postupnými krokmi v rámci rozpočtových a technických možnosti pomôcť.

Nedostatok lekárov v našich zdravotných strediskách nie je novinkou. Počet obyvateľov narástol, rajónnych pacientov pribúda. Preto som rád, že som mal tú česť stretnúť sa s pani doktorkou Baníkovou a utvrdiť ju v rozhodnutí mať pediatrickú ambulanciu práve v Krasňanoch. S druhou pani doktorkou som také šťastie nemal – stala sa šťastnou mamičkou. Malo ísť o obsadenie ambulancie praktického lekára na zdravotnom stredisku na Tbiliskej.

Čo sa týka novej výstavby, podal som pripomienky a zúčastnil som sa prerokovaní EIA a neverejných prerokovaní v projektoch Račany Rosso, Dolný Slanec, Rínok Rača, pomáhal som občanom pri zbieraní podpisov na petíciu na zníženie objemu daného projektu. Navrhol som posilniť stavebné oddelenie s cieľom pripraviť riešenia na smerovanie urbanizácie v rozvojových územiach, v záhradkárskych a rekreačných oblastiach, zahájiť územne plány zón oblastí, ktoré sú už v územnom pláne určené na výstavbu, no táto ešte nebola zahájená. Výstavbu musíme smerovať k nízkopodlažnej s nižšou zastavanosťou, k rodinným domom, vinohradníckym usadlostiam za presne stanovených podmienok.

Ako členovi školských rád sa mi podarilo spolu s pani riaditeľkou Zuzanou Krečmerovou Sallemovou zabezpečiť výmenu podláh v materskej škole Tbiliská, zakúpiť práčku, sušičku a viaceré zariadenia do kuchyne, bola zahájená rekonštrukcia chodníkov v areáli. Pravidelne som sa zúčastňoval kontrolných dní počas rekonštrukcie materskej školy na Barónke, čo prinieslo svoje ovocie. S pani riaditeľkou Stanislavou Mazáčkovou sme nástojili na prácach, ktoré mnohé neboli na počiatku v pláne, ale podľa nás vyplynuli zo zistení pri rekonštrukcii. Nechceli sme mať škôlku dvoch svetov, prízemie z roku 1975 a poschodie z roku 2017. Dnes je škôlka kompletne vynovená.

Strana NOVA, ktorej si predstaviteľom, preferovala pred štyrmi rokmi za starostu Petra Pilinského. Čím sklamal jej dôveru?

Hnutie NOVA patrí do stredopravého politického spektra, má snahu spájať pravicové sily a vytvoriť alternatívu voči strane Smer na rôznych úrovniach. Strana zelených bola v roku 2014 súčasťou našej koalície, preto sme podporili jej predstaviteľa Petra Pilinského, ktorý v súčasnosti kandiduje ako nezávislý. Pre tieto voľby sa nám podarilo spojiť sedem politických strán a hnutí na miestnej i mestskej úrovni. Pokračujeme tak v úspešnom trende z vlaňajších krajských volieb. Verím, že to občania ocenia svojimi hlasmi a bude to dobrý signál pre voľby parlamentné – jasná odpoveď, aká je alternatíva pre Slovensko. V rámci aktuálnej koalície podporujeme na post račianskeho starostu Moniku Luknárovú.

• Čo vravíš na kritiku, že ty a väčšina iných poslancov sa málokedy zapájate do diskusii na facebooku? Sú poslanecké dni dostatočným verejným fórom na súčasnú dobu?

Už som spomenul moje poslanecké návrhy a úspešné aktivity. Za mňa hovorí reálny výkon, nie mudrovanie na Facebooku. Facebook Raču rozdeľuje na dve skupiny priaznivcov dvoch politických oponentov. Politické debaty v značnej miere a obzvlášť pred voľbami končia šarvátkami bez riešení. Zneužíva sa aj anonymita diskutujúcich. Ja by som bol rád, aby sa obyvatelia Rače spájali, to je aj cieľom našej kandidátky pre komunálne voľby 2018. Samozrejme debaty sledujem a riešenia hľadám s kolegami poslancami v komisiách miestneho zastupiteľstva, tam, kam patria. Obzvlášť si vážim prácu finančnej komisie MZ Rača – spojenie skúsenosti, odbornosti, racionality a konsenzu.

• Čo vnímaš ako najväčšie problémy Rače a ako by si chcel prispieť k ich riešeniu?

Bratislava a jej región patrí k bohatým a dynamickým regiónom v EÚ s nízkou mierou nezamestnanosti. To prináša dopyt po ľudských zdrojoch, po tovaroch, službách a najmä zvýšený dopyt po bytoch. Infraštruktúra je desiatky rokov podvyživená, stavebný boom enormný. Developing Raču zovretú medzi Malé Karpaty a železnicu neobišiel. Raču s mestom spája jediná dopravná tepna – Račianska ulica, ktorú využívajú aj obyvatelia priľahlých obcí a mestskej časti Nové Mesto. Nedostatočná verejná doprava a ekonomický rast priniesol rast motorizácie obyvateľov. Dennou realitou sú nekonečné kolóny vlečúcich sa vozidiel a zaparkovať auto je strategická bojová hra bez víťaza.

Rača v súčasnosti opäť zažíva nárast pôrodnosti. Dnes je v Rači 1,77 dieťaťa na jeden manželský pár, v porevolučnom období to bolo 0,7 dieťaťa, tým narastá dopyt po materských a základných školách. V terajšom volebnom období sme rekonštruovali a zvyšovali kapacity materských škôl. Mysleli sme, že dopyt uspokojíme a presmerujeme investície do iných oblastí, no nestalo sa. Musíme v riešení škôlok a škôl pre občanov s trvalým pobytom v Rači pokračovať. Podľa dostupných analýz tento „baby boom“ bude trvať päť až desať rokov a potom sa zastaví. Obozretnosť pri tejto téme je preto namieste, musíme zvážiť všetky možnosti – výstavbu, prenájom, finančné príspevky pre deti v súkromných škôlkach. V tomto roku bol školským oddelením k tejto téme spracovaný materiál, na ktorom som sa podieľal ja i ďalší poslanci. V prvom rade však ĎAKUJEM dámam zo školského oddelenia. Materiál spracúva viaceré varianty od vlastnej výstavby až po využite nadbytočných kapacít stredných škôl vo vlastníctve bratislavského kraja.

Pociťujem dlh voči mládeži a seniorom. V ďalšom volebnom období preto budem podporovať výstavbu ihrísk a športovísk pre mládež (basketbal, street workout, skatepark), rozvoj služieb a terénnej práce pre seniorov, navyšovanie kapacít denných stacionárov a domovov sociálnych služieb.

Rád by som presadil (zaviedol) račiansku linku MHD, ktorá by zabezpečila vnútornú dopravnú mobilitu pre občanov Rači, Krasňan a Rendezu. Linka by spájala pre život obyvateľov dôležité body: škôlky, školy, zdravotné a kultúrne strediská, miestny úrad, poštu, nákupne centrá. Táto linka by sa vyhýbala pohybu po Račianskej, Žitnej a Púchovskej ulici. Pomohla by školákom, mamičkám a seniorom pri ich dennom režime.

• Pokračuje nežiadúci stavebný boom. Kto je zaň zodpovedný a ako proti nemu bojovať?

Skúsenosť za toto volebné obdobie mi ukázala, že väčšinou, keď sa začne skloňovať slovo bojovať proti developingu, nežiaducemu stavebnému boomu, je už dávno po boji. Bavíme sa iba o malých kozmetických ústupkoch ťažko vydolovaných u developera, obštrukciách, prieťahoch – minutých peniazoch, škrípaní zubov na oboch stranách a nenaplnených očakávaniach občana. Občan vinní poslancov za úkony stavebného úradu, na ktorý nemajú žiaden dosah a stavebný úrad sa riadi stavebným zákonom z doby pionierskych šatiek. Stavebný zákon sa odvoláva na územný plán schválený mestským zastupiteľstvom pred desiatimi rokmi. Delená kompetencia medzi mesto a miestnu časť, kde mesto vydáva územné rozhodnutie o umiestnení stavby, miestna časť stavebné povolenie a o odvolaní voči nemu rozhoduje Okresný úrad. Rača v tomto byrokratickom postupe často ťahá za kratší koniec. Stavebný úrad v Rači vydá rozhodnutie, stavebník sa odvolá a okresný úrad povolí. V prípade veľkých projektov vstúpi do hry ešte aj štát so štatútom „významnej investície“ a sme bezmocní. Vymožiteľnosť práva je obohratá platňa. Navyše súčasný primátor chce len jediný celomestský stavebný úrad. Zmeny a doplnky územného plánu boli na mestskom zastupiteľstve primátorom stiahnuté pre nevôľu poslancov, ktorí ich nemohli naštudovať z dôvodu neprístupnosti materiálov. V pléne sa hovorilo o zahájení tvorby úplne nového územného plánu mesta Bratislavy v ďalšom volebnom období s tým, že čas jeho spracovania trvá dlhšie ako jedno volebné obdobie. Vzniká tak priestor pre ďalšie problémy. Treba sa dohodnúť na výškovom strope budov, kompetenciách, novom stavebnom zákone. Na miestnej úrovni na územných plánoch zón odvíjajúcich sa od územného plánu mesta, avšak rešpektujúce miestne potreby. Poďme voliť ľudí, ktorí sa chcú dohodnúť na všetkých úrovniach v prospech občana a zlomiť dnešnú nemohúcnosť mesta. Zjednodušme stavebné konanie a buďme prísni k porušovateľom zákona. Prehľadnosť pravidiel pomôže občanom. V ostatnom čase bol s veľkým nadšením zavedený poplatok za rozvoj, ktorý mal pomôcť mestu a miestnym častiam. No už pri schvaľovaní sa stal dôvodom na spory mesta a mestských častí. Nasledovali spory pri projektoch presahujúcich jednu mestskú časť. Príjmy z poplatku zatiaľ nie sú také, aké sa očakávali. Dnes je jasné, že je to púder na vyrážku a nie antibiotikum na infekciu.

• V rozhovore pre račan.sk ťa starosta zaradil k skupinke údajne zodpovednej za výstavbu ďalšej budovy namiesto parku pri RNR. Čím si to vysvetľuješ a aký je tvoj pohľad na vec?

Už som spomínal facebookových priaznivcov dvoch politických rivalov v Rači, ktorí neznášajú najmä to, že by niekto mohol mať iný názor než oni. Názor, ktorý nemá čiernobiele videnie a odmieta sa podieľať na delení Račanov. Jedna strana ma obvinila z blokovania zámeny pozemkov a priaznivci druhej z nadržania developerovi. Odkázal som im, nech sa dohodnú, lebo to znie protichodne a tým pádom nedôveryhodne a trápne. Vnímal som to ako videnie cez politický flexaret. Vždy som bol za park a kto sa so mnou stretol a na túto tému sa rozprával, vie a pozná môj postoj. Postoj racionálny, pragmatický a doložiteľný hlasovaním a doplňujúcim návrhom na miestnom zastupiteľstve z 8. marca 2016 (bod 14., hlasovanie 18). Na tomto zastupiteľstve, na základe stretnutí s občanmi na domových schôdzach, ako aj na verejnom zhromaždení a následne aj zástupcom komisie, ktorá vzišla zo zhromaždenia pánom Viktorom Bielkom, som pozmeňovacím návrhom vyňal pozemky, ktoré tvoria ochranný pás zelene medzi Závadskou a RNR, aby sa tam nič nemohlo stavať. Ostatné pozemky boli hlasovaním vrátené mestu pre účely zámeny. Jasnou prevahou 11 ZA, 2 NEHLASOVALI, 2 NEPRÍTOMNÍ. Akákoľvek špekulácia k pomerom a hodnote pozemkov je na miestnej úrovni zbytočná. Boli to pozemky vo vlastníctve mesta Bratislava, o zámene ktorých môžu rozhodnúť výhradne mestskí poslanci. Račianski miestni poslanci sa vyjadrili jasne a zablokovať zámenu z kompetenčného hľadiska nemohli. Račania doplatili na „nezávislosť“ niektorých mestských poslancov, neúčasť poslancov, neznalosť lokálnych pomerov, ako aj veštby niektorých hlučných prorokov. Títo veštili, že stavba tam nikdy nebude, lebo tam nemôže byť, ale stavba tam stojí a všetci sme nešťastní. Obhajoba výhodnosťou či nevýhodnosťou zámeny je čisto hypotetická a úspora pre mesto je nezhmotnená fikcia. Doplatili obyvatelia Rače, ktorí prišli o životný priestor. Čo však fikcia nie je, že mesto mnohé pozemky, majetky, nadobudlo ako dedičstvo po socializme na základe dekrétov o znárodnení, zabavení a „dobrovoľných“ výkupov za ceny od 0,30 – 15 Kčs. Preto si myslím, že nakladanie s pozemkami by sa malo riešiť na miestnej úrovni, kde to majú ľudia ešte v pamäti.

• Pálčivou témou je doprava. Ako často využívaš MHD a BID? Sú nastavené optimálne?

Doprava je pálčivou témou a určite nie na jedno volebne obdobie. Skloňuje sa vo všetkých pádoch pred každými voľbami. Téma na diplomovku s neobmedzeným počtom strán J. Všetci o nej hovoríme v podstate o tom istom s malými obmenami. Príčiny sú jasné – neriadená urbanizácia postavená na starej infraštruktúre. Bratislava je rozlohou ako Viedeň, no má iba tretinu obyvateľov. Stavebný boom v mestských častiach, obciach a satelitných mestečkách pri Bratislave vyvolal potrebu rýchleho presunu ľudí na relatívne veľké vzdialenosti. Pri súčasnom stave hromadnej dopravy si mnohí celkom pochopiteľne vybrali vlastné motorové vozidlo. Táto doprava však vytvára tlak na ekológiu, je požieračom času, nervov a peňazí. Ako miestny a mestský poslanec budem presadzovať preferenciu električiek, rozvoj vlakovej dopravy, vytváranie bezkolíznych križovatiek a predĺženie električkových tratí, ich napojenie na prímestské vlaky, budovanie záchytných parkovísk pri konečných električiek a železničných staniciach, ktoré už fungujú a budujú sa v blízkych obciach vo Svätom Jure, Pezinku, Ivanke pri Dunaji. Musíme oprášiť projekt Filiálka s úpravami a technickými riešeniami umožňujúcimi zapustenie koľajiska a stanice pod zem pre bezkolíznosť s automobilovou dopravou. Priestor vidím aj vo vytvorení nového cestného koridoru paralelného k Račianskej ulici spájajúceho Palmu, Žabí majer, Matador obnova, bývalé družstvo (dnes Villa Víno Rača), bývalý mäsokombinát (dnes logistické centrum), Benzinol smerom na Svätý Jur a budúci obchvat Bratislavy D4, s možnosťou napojenia a výstavbu radiál Tomášikova, Bojnická, (nová) Dopravná, Rybničná, samozrejme s vetvami Krasňany, Rača. Tým sa do veľkej miery odľahčí doprava na Račianskej ulici. Posilniť treba aj železničné spojenia po vzore nového prepojenia Rače a Lamača. Veľmi dôležité je neustále propagovať staré ako aj novovzniknuté prepojenia médiami a aplikáciami v mobilných telefónoch.

Pohybujem sa väčšinou po Rači a tak len niekoľkokrát za týždeň využívam električkové spojenie do centra a Petržalky.

• Súčasní mestskí poslanci sa s primátorom Nesrovnalom nevedia dohodnúť na podmienkach spustenia parkovacej politiky na území mesta. Aká je tvoja predstava?

Parkovaciu politiku som už spomínal, je to nutnosť dnešného dňa. Rača už prvé kroky urobila. Poslanci prijali uznesenie o zavedení parkovacej politiky. Začali sme vyznačovať parkovacie miesta v lokalitách, kde je problém najviac vypuklý. Získame tým informácie o počte regulárnych parkovacích miest v danej lokalite. Verím, že po voľbách sa stretnú v mestskom zastupiteľstve poslanci, ktorí budú chcieť parkovaciu politiku posunúť ďalej. Sám sa o post mestského poslanca uchádzam a v otázke parkovacej politiky sa mienim angažovať. Ak sa spoločná mestská parkovacia politika v najbližšej dobe neposunie ďalej, mala by ísť Rača svojou cestou. Tá bude asi dlhšia a náročnejšia na financovanie, ale umožní spustiť skúšobný režim menej stresujúci pre rezidentov. Vytvorí sa mapa parkovacích miest a vozidiel v lokalite, prebytok či nedostatok miest. V skúšobných lokalitách budú požiadaní o spoluprácu rezidenti, s ktorými sa bude konzultovať režim a fungovanie parkovania. Budú sa hľadať cesty, či je možné potreby uspokojiť, ako a za akú cenu.

• Rekonštrukciu by si zaslúžilo viacero magistrátnych ciest na území Rače. Ktoré z nich by si v prípade zvolenia za mestského poslanca prioritne presadzoval zaradiť do rozpočtu?

Obnova rekonštrukcia vozoviek, či už s podkladovými vrstvami alebo len asfaltového koberca, by mala prebiehať na pravidelnej báze podľa plánu obnovy, podľa aktuálnych potrieb, vyťaženosti a dôležitosti pre obslužnosť občanov. Nie podľa toho, či je alebo nie je volebný rok. Za posledných päť mesiacov sa vyasfaltovalo viac ako za ostatných „15“ rokov. No tento šprint je aj vidieť na kvalite ich zhotovenia. V každom prípade treba poďakovať mestským poslancom za Raču, že sa im to podarilo presadiť. Ale späť k otázke: rekonštruovať treba tie cesty, ktoré boli rozrobené a nedokončené v celej dĺžke či profile – napr. Pri Vinohradoch, Dopravná, ako aj tie, ktorých sa desiatky rokov nikto nechytil: Pri Šajbách vrátane chodníkov, Stolárska, Remeselnícka, Hubeného, Kadnárova (Krasňany), Hybešova, Rustaveliho.

• Na podujatiach MČ ťa často vídať s fotoaparátom. Čo patrí medzi tvoje záľuby okrem fotenia?

Áno, často fotím akcie miestnej časti ako aj aktivity mojej rodiny a priateľov. Fotky mi oživujú spomienky na priateľov, udalosti a miesta, ktoré sme navštívili. Fotky rád zdieľam na Facebooku, čo si si určite všimol. To je môj prejav a príspevok v sociálnej sieti, pozitívny, nekonfliktný.

Od malička lyžujem. Moje lyžiarske počiatky sú naviazané na Slalomku v Rači a Pezinskú babu. Prvé lyže som dostal, keď som mal tri roky. Do prvých „kristijaniek“ ma zasvätil bratranec Jožan Žitný, za čo som mu vďačný, no žiaľ už mu to nemôžem povedať. Tento krásny šport sa snažím naučiť aj s manželkou našu dcéru Terezku. Dnes už je to ľahšie ako kedysi. Ona už nepozná nočnú nostalgiu ušliapávania snehu na Slalomke, bitku o kotvičku na starý vlek, stavanie stĺpov nového vleku, ťahanie a zapletanie lana, kosenie lúky klasickou kosou, pukot dreva v „peterkách“ v starej chate, ktorú postihol taký smutný osud a neskôr aj celý areál.

Radi korčuľujeme či už na ľade alebo v lete na in-line korčuliach. In-line korčule sa mi stali osudné. Na začiatku boomu tohto športu sme korčule dovážali s kamarátom na Slovensko. Jedného dňa vstúpila do našej predajne krásna a športu chtivá zákazníčka Adriana. A už 14 rokov je mojou manželkou. Okrem toho z času na čas bicyklujem, občas skúsim horskú turistiku a v poslednej dobe častejšie plávam.

• Ďakujem za rozhovor.

Zhováral sa Ján Drotován
redaktor občianskeho časopisu račan.sk výber


0 komentárov:

Zverejnenie komentára