Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

27.10.18
0
Okresný stavebný úrad v Bratislave zrušil zastavenie stavebného povolenia polyfunkčného objektu Zrkadliská a vrátil stanovisko na prehodnotenie stavebnému úradu v Rači.

Stavba má byť postavená priamo pred našimi oknami na parkovisku a na ploche jedinej plnohodnotnej verejnej zelene v širšom okolí.

Petíciu sme spustili preto, lebo keby sa stavba realizovala, lokalita by bola dopravne neobslúžiteľná a Kadnárova ulica aj po stavbe Rínok Rača zahltená automobilovou dopravou a pre chodcov prakticky nepriechodná.

Potrebujeme min. 1000 podpisov, platné sú z celej SR.

Jana Hlavová
Hečkova 18

Petíciu môžete podporiť tu:Za Vašu podporu vopred ďakujeme!PETÍCIA podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov za zastavenie stavebného konania "Polyfunkčný objekt Zrkadliská, ul. Kadnárová - Hečkova" a  s  ňou súvisiacich stavieb na pozemkoch reg. „C“ parc.č. 1606, parc.č. 1509/2, parc.č. 1628/2, parc.č. 1629, parc.č. 1629, parc.č. 1607/3 kat.úz. Rača“ z dôvodu verejného záujmu.


Vážené poslankyne, vážení poslanci

My, občania Slovenskej republiky, podpísaní pod touto petíciou, žiadame Vás, našich zástupcov, aby ste zastavili stavebné konanie z dôvodu verejného záujmu – podľa nášho názoru daný projekt je v rozpore s § 62 ods. 1 písm. b) zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, keďže nespĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí. Daný projekt výrazne tiež obmedzuje vlastnícke práva obyvateľov znižovaním cien ich nehnuteľností. 


ODÔVODNENIE

Zámerom investora je vybudovať polyfunkčný obytný dom na zeleňou pokrytom pozemku medzi obytnými domami na  Hečkovej ul. č 18 v Bratislave,  kat.úz. Rača. Touto stavbou dôjde k výraznému narušeniu okolia či už z hľadiska ucelenej architektúry, z hľadiska zániku zelene, z hľadiska hlukových pomerov, z hľadiska statickej dopravy, bezpečnosti,  ako aj z hľadiska dopravy v lokalite ako takej.

Daný polyfunkčný dom zároveň zvyšuje hustotu zastavania v lokalite nad rámec platného Územného plánu hl. mesta (ÚP).
Realizácia investičného zámeru podľa podstatne negatívne ovplyvní zhoršujúcu sa kvalitu života obyvateľov MČ Bratislava - Rača (doprava, hluk, emisie) a Raču približuje k dopravnému kolapsu:

1. Stavba zvyšuje v predmetnej lokalite zástavbu a počet obyvateľov nad rámec ÚP, zhorší  nedostatočný stav príjazdových jednosmerných komunikácií, ktoré slúžia aj ako chodníky pre peších a aj ako statickú dopravu  obyvateľov, čím výrazne zvyšuje dopravnú záťaž.
2. Stavba zvýšením intenzity dopravy na Kadnárovej, Hečkovej  a Strelkovej ulici neprijateľne znižuje bezpečnosť chodcov a kvalitu životného prostredia (hluk, emisie) jej obyvateľov.
3. Stavebná dokumentácia dostatočne nerieši statický vplyv výstavby na existujúce stavby.
4. Stavba bude mať negatívny vplyv na zdravé životné prostredie súvisiace so zmenou mikroklimatických podmienok v okolí domov - zvýšením miery prevádzky, prašnosti, hluku a znečistenia ovzdušia v okolí Hečkovej ul. (okrem iného aj v dôsledku zásobovania plánovaných obchodov v novostavbe)  a výrazným zhoršením svetlotechnických podmienok v dotknutých bytoch.
5. Stavba znehodnotí  plochu verejnej zelene nahrádzajúcej absentujúce bezplatné ihriská pre deti a mládež v okolí, kvôli nevyhnutnosti vybudovania výstavby príjazdovej komunikácie k plánovanej stavbe.
6. Stavba zničí kultúrnu hodnotu miesta pôvodného sídliska Experimentálky a významu umeleckého diela sochy „Astronauta“ tu umiestnenej od významného akademického sochára Alexandra Trizuljaka, ktorá predstavuje dominantu Hečkovej ulice.
7. Stavba zníži komerčnú hodnotu všetkých bytov v lokalite v príčinnej súvislosti všetkých vyššie uvedených vplyvov a neoprávneného znehodnotenia doposiaľ vynaložených investícií ich vlastníkov.

Presadenie návrhov investora nie je ani v záujme obyvateľov MČ Bratislava - Rača, či hlavného mesta SR Bratislavy, ani tranzitujúcich občanov SR. Navrhnutý prírastok bytov a zahustenie územia dostatočne nezohľadňuje dôležité faktory (ochrana krajiny, stav a rozvoj dopravnej infraštruktúry) a znižuje kvalitu života v území.

Realizácia navrhovanej stavby by nepriniesla súčasným vlastníkom a obyvateľom bytov v lokalite pozitíva. Naopak všetkých by poškodila hlavne neoprávneným zásahom do ich ústavou garantovaného práva na ochranu vlastníctva a práva na zdravé životné prostredie, ochranu zdravia a života.

Žiadame poslancov MZ MČ Bratislava Rača, aby podporili naše úsilie a žiadali starostu MČ Bratislava Rača, Magistrát hlavného mesta SR Bratislava a iné kompetentné orgány, aby zachovali súčasný ráz, užívanie  pozemkov reg. „C“ parc. č. 1606, parc. č. 1509/2, parc. č. 1628/2, parc. č. 1629, parc. č. 1629, parc. č. 1607/3 kat. úz. Rača a vykonali úkony smerujúce k zamedzeniu výstavby polyfunkčného bytového domu na predmetnom pozemku. 

Orgány verejnej správy, ktorým je petícia určená :

 * Mgr. Peter Pilinský, starosta, t. č. starosta Mestskej časti Bratislava - Rača
 * Mestská časť Bratislava - Rača
 * Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Rača

Osoba určená petičným výborom na zastupovanie :
Jana Hlavová, Hečkova 18, Bratislava 831 51

Členovia petičného výboru :
Ivan Bella, Hečkova 18, Bratislava 831 51
Milan Cerovský, Hečkova 18, Bratislava 831 51
Eva Hrinková, Hečkova 18, Bratislava 831 51 


0 komentárov:

Zverejnenie komentára